Obsah

História obce

Videá o obci a ľudia, ktorí sú spätí s Jamníkom:

Ján Nemec

STAVBY

V roku 1928 bol postavený v Jamníku kultúrny dom pre účely čitateľského spolku, ktorý bol hlavným organizátorom divadelných predstavení. Tieto sa dovtedy hrávali v starej drevenej krčme. Pre stavbu sa členovia rozhodli v roku 1927, keď ich finančná základina určená na stavbu mala hotovosť 4 tisíc korún. V zime tohto roku členovia nalámali v kameňolome pri Velínku v Podturni 50 kubických metrov kameňa na stavbu. Odvoz materiálu zabezpečil a dal odviesť  urbár. Učiteľ Ján Lamoš napísal žiadosť na ministerstvo školstva a národnej osvety o finančnú podporu pri stavbe kultúrneho domu a ministerstvo na stavbu prispelo čiastkou 2 tisíc korún. Na stavbe musel každý člen čitateľského spolku odpracovať 12 pracovných dní, ale mnohí odpracovali aj viac. Pri stavbe pomohli či už finančne, alebo vlastnou prácou aj členovia urbáru a iných spolkov v obci. Stavbu projektoval a previedol Ján Krajčuška, oprávnený murársky majster z Jamníka. Kultúrny dom bol slávnostne otvorený dňa 30.decembra 1928. Celkový náklad na stavbu bol 52.773 korún, z čoho 22.500 korún prispel čitateľský spolok, 27.073 korún urbár a 3.200 korún prispelo potravné družstvo. V nasledujúcich rokoch bola pristavaná ku stavbe veranda.

kultúrny dom

V roku 1938 bola postavená budova Roľníckeho potravného družstva. Plány na stavbu vypracoval architekt J. Záchenský z Ružomberka a stavebné práce vykonal Michal Jozefček, oprávnený podujímateľ stavieb z Jamníka. Stavba bola dokončená v roku 1939. V roku 1951 budovu prevzalo do svojej správy spotrebné družstvo Jednota, ako nástupnícka organizácia po potravných družstvách v jednotlivých obciach. Do majetku obce sa budova definitívne vrátila až v roku 1996.