Menu
Obec Jamník
obecJamník

Miestne dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou lisitnného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Právne predpisy:

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení 
 • VZN Dane, odpady (3.3 MB)

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára nasledujúceho po období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
 • Priznanie sa podáva do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade vydraženia, alebo zdedenia nehnuteľnosti do 30 dní od tejto zmeny.
 • Každý spoluvlastník nehnuteľnosti podáva daňové priznanie sám, vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo ten, ktorého ostatní spoluvlastníci na podanie priznania splnomocnili písomnou dohodou.
 • Za majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva priznanie jeden z nich.
 • Daňová povinnosť zaniká 31.decembra príslušného roku, v ktorom daňovník zanikol.

Potrebné doklady a dokumenty:

 • vyplnené tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
 • k dani z pozemkov rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, 
 • k dani zo stavieb (rodinné domy, garáže, chaty, podnikateľské objekty a pod.) rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši, list vlastníctva  a pri novostavbách kolaudačné rozhodnutie, 
 • k dani z bytov rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši alebo list vlastníctva

Tlačivá:

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Právne predpisy:

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN obce

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Poplatok platí poplatník, ktorým je

 1. fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je

 1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

Platiteľ poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi poplatku odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ poplatku.

Tlačivá:

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj (107.32 kB)

Poplatok za rozvoj r. 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 115.47 kB

Úrad

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov k 31.12.2023

je 460.

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30
31 1 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem