Menu
Obec Jamník
obecJamník

Evidencia psov

DAŇ ZA PSA

Právne predpisy:

Zákaz vstupu na pozemky a do obecných budov sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.

Vodenie psov okrem VZN obce upravuje aj ustanovenie § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

Obyvatelia obce, ktorí vlastnia psa staršieho ako 6 mesiacov, sú v zmysle VZN o daniach povinní oznámiť údaje o psovi na obecnom úrade. Na základe tohto oznámenia im bude vydané rozhodnutie o dani za psa a evidenčná známka pre psa.

Tlačivá:

DRŽBA A VODENIE PSA V OBCI

Podmienky držania psov sú upravené ustanovením § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. vznp a tiež platným VZN obce Jamník č. 1/2018, ktoré upravuje najmä:

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný do budov:
  • do budovy obecného úradu a kultúrneho domu,
  • do budovy hasičskej zbrojnice,
  • do budovy obecnej knižnice,
  • do budovy šatní a haly pri futbalovom ihrisku,
  • na cintorín,
 • vstup so psom je zakázaný na pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme obce, ktoré obec využíva na samosprávne činnosti – parcelné čísla sú uvedené v platnom VZN obce Jamník,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.,
 • psa je možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Identifikácia a registrácia  zvierat - v zmysle § 19, ods. 9 zákona 39/2007 Z.z. v znp. o veterinárnej starostlivosti.

Úrad

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29
30 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môžete mať záujem