Menu
Obec Jamník
obecJamník

Webové stránky sa upravujú.

Evidencia stavieb

PRIDELENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

Právne predpisy:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov -vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iný verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb -VZN

Potrebné doklady a dokumenty:

  1. doklad o vlastníctve pozemku (LV), alebo doklad o inom práve k pozemku, ak žiadateľ nie je  vlastníkom pozemku (t.j. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve a pod.),
  2. kolaudačné rozhodnutie právoplatné, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie právoplatné
  3. zameranie adresného bodu (v listinnej podobe vyhláška č. 142/2015 Z.z.) autorizovaným geodetom
  4. geometrický plán stavby
  5. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslovaní bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Tlačivá:

Môžete mať záujem