Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 102/2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.JamníkLM_VK.pdf 

Vyvesené: 15. 2. 2022

Dátum zvesenia: 28. 2. 2023

Zodpovedá: Michaela Tomčíková

Späť