Obsah

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jamník pre roky 2015-2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jamník (PHSR) je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Jamník, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje rozvoj.

PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Dokument bol spracovaný Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov.