Obsah

Organizačná štruktúra

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie:

  • komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
  • komisia finančná
  • komisia stavebná
  • komisia sociálnych vecí a školstva

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.