Obsah

Komisie

Komisia bola zriadená a jej členovia zvolení podľa čl. 7 ods 5 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone finkcií verejných funkcionárov v z.n.p., uznesením č. 5/7/2018, 9.12.2018:

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Ing. Milan Haluška
                                                              - členovia Peter Pavkovček
                                                                              PhDr. Peter Vítek

 

Komisie, ktorých zriadenie schválili poslanci OZ v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., uznesením č. 13/1/2019, 8.2.2019:

Stavebná komisia - členovia boli schválení uznesením č. 14/2/2019, 22.3.2019 
                                predseda Ing. Milan Haluška
                                  členovia Ing. Ján Sochor
                                                Ing. Marián Lazár
 

Finančná komisia - ešte nie sú schválení členovia

Komisia kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania - ešte nie sú schválení členovia

Komisia mládeže a športu - ešte nie sú schválení členovia