Obsah

VÝRUB  DREVÍN

Výrub drevín je upravený zákonom 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf (159.66 kB)

A zaplatiť poplatok:

  •  10 eur pre fyzické osoby
  •  100 eur pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Výruby v extraviláne obce rieši Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor životné prostredie.

Súhlas na výrub od obce sa nevyžaduje pre stromy a kríky určené zákonom podľa §47 ods.4). Ostatné dreviny a krovité porasty treba riešiť žiadosťou o výrub, ktorú doručíte na OcÚ. Postup je nasledovný:

 

1.          Vypíšete formulár na výrub dreviny, kde musí byť uvedené

A)          meno, adresa žiadateľa, telefón

B)          súhlas všetkých vlastníkov pozemku, na ktorom drevina rastie

C)          parcelné číslo pozemku, ktorého sa výrub týka (určenie "C" stavu podľa katastrálnej mapy)

D)         druh pozemku (zastavané plochy a nádvoria, záhrada, atď.)

E)          katastrálne územie

F)          názov dreviny a obvod kmeňa, prípadne počet  m2 krovinatého porastu

G)         dôvod výrubu – presná špecifikácia

2.          Zakreslíte do katastrálnej mapy umiestnenie dreviny na pozemku

3.          Priložíte list vlastníctva k pozemku, na ktorej žiadate o výrub

Katastrálnu mapu aj list vlastníctva Vám už vieme vytlačiť na obecnom úrade bez zbytočných poplatkov.

4.          Donesiete vypísaný formulár aj s prílohami  - list vlastníctva a katastrálna mapa na OcÚ, kde Vám žiadosť zaregistrujeme a zaplatíte správny poplatok (FO 10 eur, PO 100 eur).

5.          Žiadosť sa zverejní spolu s oznámením konania obhliadky na úradnej tabuli obce a Vám obec zašle dátum a čas obhliadky.

6.          Uskutoční sa obhliadka, kde sa identifikujú dreviny zo žiadosti, odmerajú sa obvody kmeňov a spíše sa zápisnica z obhliadky o stave dreviny.

7.          Obec ako správny orgán ochrany prírody  má 30 dní na vydanie rozhodnutia k výrubu, ktoré Vám bude doručené. Voči rozhodnutiu obce sa môžete odvolať podľa zákona do 15 dní, prípadne sa môžete písomne na OcÚ vzdať možnosti odvolania a tým rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môžete realizovať výrub. Každé súhlasné rozhodnutie obsahuje dátum, do kedy je povolené drevinu vyrúbať, ale tiež podrobnosti o povinnej náhradnej výsadbe, ktorú musí každý žiadateľ do stanoveného termínu uskutočniť a priniesť na OcÚ fotodokumentáciu o jej realizácii.

Výruby sa vykonávajú v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do 28. februára.