Obsah

Hlavná kontrolórka

Do funkcie hlavnej kontrolórky bola zvolená od 1. 5. 2015 PhDr. Desana Stromková. Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky je 6 rokov.