Obsah

Spoločný obecný úrad na úseku stavebného poriadku je vytvorený na základe dobrovoľnej spolupráce obcí Liptovský Hrádok, Hybe, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Pribylina, Liptovský Peter, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Malužiná, Vyšná Boca.

Sídlom spoločného obecného úradu je mesto Liptovský Hrádok, ktorý pre združené obce vykonáva pôsobnosť preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku, a to najmä:

 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby,
 • vydáva rozhodnutia a využití územia,
 • vydáva rozhodnutia o chránenej časti krajiny,
 • vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere,
 • overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
 • vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konanie ),
 • vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav,
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia,
 • vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby,
 • vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
 • vydáva povolenia na odstránenie stavby,
 • vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
 • vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
 • vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
 • vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác,
 • vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby,
 • vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd,
 • vydáva výzvy na zjednanie nápravy,
 • vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia,
 • vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca,
 • vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby,
 • vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby,
 • vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby,
 • vydáva rozhodnutia a oprávnenia zamestnancom stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby,
 • vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe,
 • vedie evidenciu prvotných rozhodnutí,
 • vydáva súhlas na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57 stavebného zákona,
 • vydáva rozhodnutia na úseku pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
 • vyhotovuje štatistické výkazy vyplývajúce zo stavebného zákona,
 • vybavuje a prešetruje sťažnosti občanov a právnických v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku,
 • vydáva výnimky z ochranného pásma vzdušnej elektrickej siete v zmysle zákona NR SR č. 656/2004 Z.z o energetike.

 

TLAČIVÁ

Vyplnené tlačivo s prílohami doneste na Obecný úrad v Jamníku, kde po zaevidovaní tlačiva zaplatíte príslušný poplatok a následne spis odovzdáme na spracovanie.

Právoplatný výpis z listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy Vám vytlačíme. 

 

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na územné rozhodnutie

Návrh na zmenu užívania stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Opatrenie na cudzom pozemku

Predĺženie platnosti ÚR

Stiahnutie žiadosti

Vyhlásenie stavebného dozoru

Zmena lehoty ukončenia stavby

Zmena stavby pred dokončením

Žiadosť malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie dokladov

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o potvrdenie o existencii stavby

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie a verejného priestranstva

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde

 

 

KONTAKTY

https://www.liptovskyhradok.sk/spolo-tn-oc-s-stavebn.html

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 170. 03301 Liptovský Hrádok

 

Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok ústne pojednávania  
Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Štvrtok ústne pojednávania  
Piatok 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00