Obsah

Spoločný obecný úrad - stavebný /SOcÚ/
 
Pôsobnosť SOcÚ
Spoločný obecný úrad na úseku stavebného poriadku je vytvorený na základe dobrovoľnej spolupráce obcí Liptovský Hrádok, Hybe, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Pribylina, Liptovský Peter, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Malužiná, Vyšná Boca.
Sídlom spoločného obecného úradu je mesto Liptovský Hrádok, ktorý pre združené obce vykonáva pôsobnosť preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku, a to najmä:
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby
 • vydáva rozhodnutia a využití územia
 • vydáva rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 • vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere
 • overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konanie)
 • vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby
 • vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami
 • vydáva povolenia na odstránenie stavby
 • vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení
 • vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác
 • vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby
 • vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd
 • vydáva výzvy na zjednanie nápravy
 • vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia
 • vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca
 • vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby
 • vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby
 • vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby
 • vydáva rozhodnutia a oprávnenia zamestnancom stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby
 • vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe
 • vedie evidenciu prvotných rozhodnutí
 • vydáva súhlas na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57 stavebného zákona
 • vydáva rozhodnutia na úseku pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • vyhotovuje štatistické výkazy vyplývajúce zo stavebného zákona
 • vybavuje a prešetruje sťažnosti v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku
 • vydáva výnimky z ochranného pásma vzdušnej elektrickej siete v zmysle zákona NR SR č. 656/2004 Z.z o energetike
 
Tlačivá
Vyplnené tlačivo s prílohami doneste na Obecný úrad v Jamníku, kde po zaevidovaní tlačiva zaplatíte príslušný poplatok a následne spis odovzdáme na spracovanie SOcÚ. Právoplatný výpis z listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy Vám vytlačíme na obecnom úrade. 
 
 
Kontakty
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 170. 03301 Liptovský Hrádok

 

Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok ústne pojednávania  
Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Štvrtok ústne pojednávania  
Piatok 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00