Obsah

SOCIÁLNE SLUŽBY

Právne predpisy:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

VZN obce

 

Dokumenty a tlačivá:

Prehľad registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v okrese LM, RK 2020 (429.05 kB)

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese LM 2020 (397.73 kB)

Žiadosť o posúdenie odkaznosti (24.49 kB)

 

KOMUNITNÝ PLÁN OBCE

KPSS_Jamník_final.pdf (1.18 MB)