Obsah

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

O sprístupnenie informácií môžete požiadať písomne alebo ústne.

Obec Jamník žiadosť vybaví najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe, ak tento Zákon neustanovuje inak.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec Jamník ju vybaví do 5 dní od podania žiadosti a namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

 

Smernica obce Jamník o slobodnom prístupe k informáciám