Obsah

PRIDELENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

Právne predpisy:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov -vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iný verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb -VZN

 

Potrebné doklady a dokumenty:

1. doklad o vlastníctve pozemku (LV), alebo doklad o inom práve k pozemku, ak žiadateľ nie je  vlastníkom pozemku (t.j. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve a pod.),

2. kolaudačné rozhodnutie právoplatné, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie právoplatné

3. zameranie adresného bodu (v listinnej podobe vyhláška č. 142/2015 Z.z.) autorizovaným geodetom

4. geometrický plán stavby

5. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslovaní bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

 

Tlačivá:

Žiadosť_o_pridelenie_súpisného_čísla.docx (15.16 kB)