Obsah

DAŇ ZA PSA

Právne predpisy:

VZN obce

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (nadobudnutie psa).
Daňovník oznámi zánik (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti a vráti známku za psa.

Výška poplatku sa určuje podľa miesta trvalého pobytu v prípade občana, alebo kde je pes využívaný na stráženie v prípade podnikateľa.

Sadzba dane aj za každého ďalšieho psa je rovnaká.
Pri strate známky za psa požiadajte o vydanie novej známky do 15 dní od straty.

Tlačivá:

priznanie_dan_za_psa.pdf (495.08 kB)

 

DRŽBA A VODENIE PSA V OBCI

VZN obce

Toto VZN upravuje taktiež poplatok za vydanie náhradnej evidenčnej známky.