Obsah

Vymedzenie právomoci obce

Právomoci obce sú dané:

• Ústavou Slovenskej republiky
• Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• Platnou právnou úpravou SR
• Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností